Çalışmaya devam eden emekli öğretmenlerin yaş haddini aştıklarında emekli aylıklarının kesilmesi anayasaya uygun bulundu-haberi

Resmi Gazete’de bulunan karara göre, ıslak haddini aşan tek çalisma süresini tamamlamis Başka bir deyişle emekli öğretmen, ilkokulda ve milletçe eğitim merkezinde ders ücreti karşılığında ders vermeye ayni ritimde devam etmesi hasebiyle çalisma süresini tamamlamis Başka bir deyişle emekli aylığı tutarının kesilmesi üstüne dava açtı. Davaya bakanimiz Ankara 7. İdare Mahkemesi, dosyada uygulama konusu var olan 5335 sayılı Bir takım kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde farklık Yapılmasına değin Kanun’un Bir takım hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Başvuruda, Kanundaki, “emeklilik aylığı almakta iken her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevine ayni ritimde devam edenlerden, ıslak haddini aşanların emeklilik aylıklarının kesilmesi”ni öngören düzenlemenin iptaline karar verilmesi istendi.

İPTAL İSTEMİ REDDEDİLDİ

Düzenlemenin, yasamsal haklar devletinin amaç ve görevleriyle, eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı ileri sürüldü. Başvuruyu, “5434 sayılı T.C. çalisma süresini tamamlamis Başka bir deyişle emekli Sandığı Kanunu’na göre emeklilik aylığı bağlananlar” yönünden inceleyen Anayasa Mahkemesi, iptali istenen düzenlemenin, anayasaya ters olmadığına ve iptal isteminin reddine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, emeklilik aylığı almakta iken her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenlerin, kaide uyarınca altmış beş yaşını doldurdukları tarihte emeklilik aylıklarının kesileceği belirtildi.

Anayasa’nın 49’uncu maddesine göre, devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ahenk gösteren ücret tek ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak amaciyla İhtiyaç duyulan tedbirleri alacağı aktarılan gerekçede, “Kuralın, emeklilik aylığı almakta iken, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevine ayni ritimde devam edenlerden, ıslak haddini aşanların emeklilik aylıklarının kesilmesini öngörmek suretiyle evvela toy ve işsiz var olan kesimin istihdamını sağlamayı hedeflediği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kuralla, çalışma hakkına kazançlan sınırlama, devletin müspet yükümlülükleri kapsamında işsizlik sorununa çözüm bulunması yasal emeline yöneliktir.” denildi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK YOK

Gerekçede, Anayasa’nın 13’üncü maddesine göre, esas dogruluk ve özgürlüklere sınırlama getiren kanuni düzenlemelerin, anayasada öngörülen sınırlama sebebine ahenk gösteren ve ölçülü olması gerektiği vurgulandı. Kuralla kazançlan sınırlamayla, emeklilik aylığının kesilmesinin, ıslak haddini aşma şartına bağlandığı, bu alanda çalışma imkanının Tamamiyle ortadan kaldırılmadığı anlatilan gerekçede, şunlar kaydedildi:

“Kişinin emeklilik aylığının kesilmesi şartıyla çalışıp çalışmama ile alakalı seçenek hakkına sahip olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, kuralla ulaşılmak istenen Emele ait halk yararı ile çalışma hakkı arasında bulunması koşul olan uygun balansın gözetildiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kuralın, anılan hakka ölçüsüz tek sınırlama getirmediği neticenine ulaşılmıştır.

Emeklilik aylığının ıslak haddinin aşılmış olması hasebiyle Yalnızca her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilme süresince kesildiği, bu çalışmanın bitmesi vaziyetinde sigortalıya tekrar emeklilik aylığının bağlandığı dikkate alındığında, kuralla kazançlan farklılık, ilgililere aşırı tek külfet yüklememektedir. Bu itibarla kuralda eşitlik ilkesine ters tek istikamet bulunmamıştır.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir